QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

  • Tiếp nhận và xác định nhu cầu của đơn vị
  • Xác lập mục tiêu đào tạo dựa trên đặc thù ngành kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp và mong muốn của ban lãnh đạo
  • Tổng quan nội dung đào tạo cơ bản

  • Thống kê và phân tích các vấn đề của doanh nghiệp
  • Xác định nguồn lực và các yếu tố chi tiết ảnh hưởng đến chương trình đào tạo

  • Trên cơ sở bước 1 và bước 2, xây dựng quy trình và kế hoạch đào tạo cụ thể

  • Thiết kế chương trình đào tạo chi tiết, bao gồm nội dung, tài liệu, giảng viên...

  • Triển khai và giám sát quá trình đào tạo dựa trên kế hoạch đào tạo

  • Tổng kết, đánh giá khóa đào tạo 

  • ​​​Theo dõi, đánh giá hiệu quả khóa đào tạo định kì theo tháng (2 tháng) hoặc quý, năm./. 

 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC KINGSMAN
Địa chỉ: Phòng 703, Tháp B, 88 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: 02439.654.999
Hotline: 0989 64 4567
E-mail: contact@kingsman.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/KingsmanEducationOrganization/

Thong ke