Danh mục

Khóa đào tạo "Kỹ năng bán hàng cơ bản" dành cho Habeco

Để hiện thực hóa những khát khao vào hoài bão đó, Habeco Trading đã cùng phối ...

"Quản trị bán hàng & Marketing hiệu quả" tại Vicem Hải Phòng

Những gì chúng ta biết và viết hiện nay đa số đều có mục đích cụ thể. Một số ...

Bộ chương trình "Lãnh đạo và Tư duy chiến lược"

Bộ chương trình đào tạo "Quản trị Nhân sự và Phát triển Nguồn nhân lực"

Bộ chương trình đào tạo "Quản trị Bán hàng và Marketing"

Bộ chương trình đào tạo "Quản trị Tài chính"

Bộ chương trình đào tạo "Kỹ năng mềm dành cho Lãnh đạo"

Bộ chương trình đào tạo "Kỹ năng mềm dành cho Nhân viên"

Bộ chương trình đào tạo "Kinh doanh Hệ thống"

Thong ke