Bộ chương trình "Đào tạo cho Giám đốc"

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký Brochure
PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ NGUỒN LỰC Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
QUẢN LÝ DỰ ÁN Đang cập nhật Xem chi tiết Tải

Bộ chương trình đào tạo "Nhân sự - Nhân lực"

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký Brochure
QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ NGUỒN LỰC Đang cập nhật Xem chi tiết Tải

Bộ chương trình đào tạo "Tiếp thị - Bán hàng"

Bộ chương trình đào tạo "Tài chính - Kế toán"

Bộ chương trình đào tạo "Kỹ năng chuyên nghiệp"

Thong ke