[13/04/2018] Đào tạo "Quản trị Nhân sự chuyên sâu" Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia

[13/04/2018] Đào tạo "Quản trị Nhân sự chuyên sâu" Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia

Thong ke