[15-16/05/2018] Ứng dụng BSC KPI lương 3P trong tái cấu trúc nhân sự BĐS 5 sao

[15-16/05/2018] Ứng dụng BSC KPI lương 3P trong tái cấu trúc nhân sự BĐS 5 sao

Thong ke