[26 - 27/04/2018] Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội

[26 - 27/04/2018] Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội

Thong ke