Chương trình đào tạo "Kỹ năng Quản lý bán hàng" dành cho Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank

Chương trình đào tạo "Kỹ năng Quản lý bán hàng" dành cho Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank

Thong ke