Chương trình đào tạo "Phổ biến kiến thức về chuyển đổi số" dành cho Tổng Công ty truyển tải điện quốc gia

Thong ke