Chương trình đào tạo "Quản trị Chiến lược" dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào

Chương trình đào tạo "Quản trị Chiến lược" dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào

Thong ke