Chương trình đào tạo "Quản trị và phát triển nguồn nhân lực thời đại số" dành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chương trình đào tạo "Quản trị và phát triển nguồn nhân lực thời đại số" dành cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thong ke