Chương trình đào tạo "Tăng cường năng lực phát triển kinh doanh cho nhân viên kinh doanh" tại Viện Công nghệ Xi măng Vicem

Chương trình đào tạo "Tăng cường năng lực phát triển kinh doanh cho nhân viên kinh doanh" tại Viện Công nghệ Xi măng Vicem

Thong ke