Đào tạo cho cán bộ Tỉnh uỷ và UBND Phú Thọ

Đào tạo cho cán bộ Tỉnh uỷ và UBND Phú Thọ

Thong ke