Đào tạo cho lãnh đạo và lớp nguồn lãnh đạo Vicem Hoàng Thạch

Đào tạo cho lãnh đạo và lớp nguồn lãnh đạo Vicem Hoàng Thạch

Thong ke