Đào tạo kỹ năng cho các Giám đốc Phòng Giao dịch Vietcombank khu vực Miền Trung (Kỹ năng Bán hàng và Quản lý Chất lượng Dịch vụ; Kỹ năng Quản lý thời gian và Tổ chức cuộc họp hiệu quả)

Đào tạo kỹ năng cho các Giám đốc Phòng Giao dịch Vietcombank khu vực Miền Trung (Kỹ năng Bán hàng và Quản lý Chất lượng Dịch vụ; Kỹ năng Quản lý thời gian và Tổ chức cuộc họp hiệu quả)

Thong ke