Đào tạo kỹ năng cho các Giám đốc Phòng Giao dịch Vietcombank khu vực Miền Trung (Kỹ năng Bán hàng và Quản lý Chất lượng Dịch vụ; Kỹ năng Quản lý thời gian và Tổ chức cuộc họp hiệu quả)

Thong ke