Đánh giá của đối tác về Kingsman

Đánh giá của đối tác về Kingsman (6)

17/08/2017 16:56

Mr Nguyễn Mạnh Hùng - GĐ Công ty TNHH MTV HABECO

HABECO tin tưởng và xác định Kingsman là đối tác toàn diện và chiến lược trong quá trình đào tạo, phát triển và hoạch định lộ trình nhằm đưa HABECO hướng tới các mục tiêu dài hạn đã đặt ra. 

Thong ke