Mr. Nguyễn Văn Hoan - Pacific Company

Mr. Nguyễn Văn Hoan - Pacific Company

06/09/2016 10:02

TÔI DÙNG TỪ "PHÉP THUẬT" ĐỂ DIỄN TẢ VỀ NÓ
Khóa học đã định hướng cho các học viên các kỹ năng cơ bản trong bán hàng và chăm sóc khách hàng. Phương pháp giảng dạy trực quan của TS. Hoàng Trung Dũng thực sự tuyệt vời. Rất cảm ơn Kingsman.

Thong ke