Mr. Vilaxay Phaxaysombath - PGĐ Chi nhánh Khammuan Ngân hàng Lào Việt

Mr. Vilaxay Phaxaysombath - PGĐ Chi nhánh Khammuan Ngân hàng Lào Việt

18/10/2017 10:00

Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi phong cách chuyên nghiệp và kiến thức sâu rộng của giảng viên Kingsman. Khóa đào tạo của các bạn thực sự tuyệt vời

Thong ke