Chương trình Kỹ năng lãnh đạo thể hiện qua tầm nhìn chiến lược dành cho Công ty TNHH Tuyết Nga

Khác với những kế hoạch kinh doanh, tầm nhìn sứ mệnh phải miêu tả đầy đủ bức tranh tổng thể về hoạt động cũng như khả năng ảnh hưởng của doanh nghiệp trong tương lai. Một tầm nhìn lớn và thực tế được ví như “vũ khí” hữu hiệu của nhà quản trị trong việc điều hành nhân viên, kêu gọi đầu tư và thuyết phục khách hàng. Tiến sỹ John Michela, nhà nghiên cứu tâm lý học tổ chức của Đại học Waterloo (Ontario, Mỹ) giải thích: “Một tầm nhìn bao quát thể hiện những giá trị mà người lãnh đạo đang có cũng như những thành quả đắt giá khi mà những người khác cùng tham gia theo đuổi nó”. Chuyên gia Michela bổ sung: “Tầm nhìn nhất định phải mang đến cho nhân viên cơ hội để trở thành một phần quan trọng, đây là công cụ động viên tinh thần rất hiệu quả”.

Do vậy, dưới cương vị của nhà quản trị doanh nghiệp, khi trình bày tầm nhìn dài hạn cho dù với nhân viên hay với các nhà đầu tư thì những yếu tố sau cần phải được cân nhắc thật cẩn thận.

Chương trình đào tạo Kỹ năng lãnh đạo thể hiện qua tầm nhìn chiến lược được Kingsman biên soạn dành riêng cho Công ty TNHH Tuyết Nga cũng một phần mong muốn giúp cho cán bộ Lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty có thể nhận thức rõ nét được vai trò của lãnh đạo, tầm nhìn và tư duy chiến lược trong việc quản trị, điều hành tổ chức.

– Mục tiêu chương trình đào tạo:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu được vai trò của lãnh đạo trong việc thiết lập và thực thi chiến lược của doanh nghiệp
  • Nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững
  • Hiêu được cách thức xây dựng chiến lược kinh doanh và các chiến lược thành phần (Nhân sự, tài chính…)
  • Đồng bộ hóa chiến lược qua các cấp lãnh đạo, từ cấp cao đến cấp thấp
  • Nâng cao năng lực tư duy hệ thống trong việc quản trị doanh nghiệp

– Nội dung chương trình đào tạo:

Phần 1: Phát triển tiềm năng lãnh đạo

Phần 2: Vai trò của lãnh đạo trong việc thiết lập chiến lược

Phần 3: Đồng bộ hóa chiến lược qua các cấp tại doanh nghiệp