Bộ chương trình đào tạo

Bộ chương trình "Lãnh đạo và Tư duy chiến lược"

Bộ chương trình đào tạo "Quản trị Nhân sự và Phát triển Nguồn nhân lực"

Bộ chương trình đào tạo "Quản trị Bán hàng và Marketing"

Bộ chương trình đào tạo "Quản trị Tài chính"

Bộ chương trình đào tạo "Kỹ năng mềm dành cho Lãnh đạo"

Bộ chương trình đào tạo "Kỹ năng mềm dành cho Nhân viên"

Bộ chương trình đào tạo "Kinh doanh Hệ thống"

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký Brochure
KINH DOANH HỆ THỐNG TRÊN NỀN TẢNG FLATFORM Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
KINH DOANH ONLINE THỜI ĐẠI 4.0 Đang cập nhật Xem chi tiết Tải
Thong ke