TS. Hoàng Trung Dũng tham gia bàn bạc chiến lược cho Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương

TS. Hoàng Trung Dũng tham gia bàn bạc chiến lược cho Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương

Thong ke